Çalışma Alanlarımız

Kişisel verilerin korunması hakkındaki kanuna aykırı fiillere ilişkin hukuki süreçlerin takibi
Erişimin engellenmesi hakkındaki kanun ile ilgili hukuki süreçlerin takibi
Mal praktis (hekim hatasından kaynaklanan uyuşmazlıklar)
İngilizce ve Almanca hukuk dilleri yeminli tercümanlık hizmetleri
İdare Hukuku
İş Hukuku
Bankacılık Hukuku
Gayrimenkul, Zilyetlik ve İnşa Hukuku
Spor Hukuku
Marka ve Patent Hukuku
Deniz, Marin Hukuku
Uluslararası Tahkim
Yabancılar Hukuku

Vatandaşlık başvuruları, itiraz ve red süreçleri / idari başvurular

Çalışma ve oturma izinlerine ilişkin süreçlerin takibi

Yabancılara gayrimenkul satışı

Askeri ve idari başvuruların takibi

Her türlü yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenkizi

Ceza Hukuku

İmar kirliliğine neden olmak

Kültür ve tabiat varlıklarının korunması hakkında kanuna muhalefet

Mühür bozma (fekki)

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma

Asliye ceza mahkemesinin görev alanına giren benzeri suçlar

Miras Hukuku

Vesayet ve kayyımlık

Mirasın reddi

Terekenin tespiti

Mirastan feragat sözleşmeleri

Vasiyetname düzenlenmesi, açılması ve tenkizi

Aile Hukuku

Velayet, boşanma ve nafaka davaları

Mal rejimi / tasfiyesi davaları

Aile konutu şerminin kaldırılması davaları

Koruma ve uzaklaştırma tedbir kararları başvuru ve takibi süreci

İcra ve İflâs Hukuku

İflas idaresi yönetimi

Konkordato hukuku

İflasın ertelenmesi

Borçlar Hukuku

Sözleşmeler hukuku

Maddi manevi tazminat davaları

Sözleşmeye aykırılıktan kaynaklanan davalar

Uluslararası Ticaret ve Uluslararası Sirketler Hukuku

E-consumer.gov ile ilgili uyuşmazlıklar

Online ve e-ticaret ile ilgili uyuşmazlıklar

Uluslararası uyuşmazlıkların çözümü

Uluslararası tüketici hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü